Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

"www.sklep.klimman.com.pl" obowiązujący od 25.12.2014 roku

 

§ 1 Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Surman „KLIMMAN“ z siedzibą przy ul. Lusińska 8, 30-698 Kraków, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – 9441339258 oraz numer REGON – 120633643 zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 1130/2008;

   2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;

   3. Sklep Internetowy – serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy dostępny pod adresem http://sklep.klimman.com.pl/

   4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

   5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru, złożone w celu zawarcia Umowy sprzedaży;

   6. Regulamin – niniejszy Regulamin;

 

§ 2 Warunki ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://sklep.klimman.com.pl/

   2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz wentylacyjnych

   3. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Kupującego powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową:

 

 • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 • Firefox w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 • Google Chrome w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 • Opera w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

 

§ 3 Zawarcie umowy

 

 1. Aby dokonać zakupu Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym Kupujący powinien za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.klimman.com.pl wybrać Towar, dodać go do koszyka a następnie złożyć zamówienie równocześnie podając wymagane dane osobowe. Niezbędna jest również akceptacja przez Kupującego treści Regulaminu.
 2. Zamówienia złożone do godziny 13.00 w dniu roboczym realizowane są w dniu jego złożenia po potwierdzeniu zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 zrealizowane będą dnia następnego. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą w pierwszym najbliższym dniu roboczym.
 3. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jego potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.

 

§ 4. Wykonanie zamówienia

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar Kupującemu w terminie od 2 do 5 dni roboczych.
 2. Dostawa odbywa się za pomocą operatora pocztowego. Kupujący ma również możliwość obioru Towaru w siedzibie Sprzedającego.Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są one w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny - w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Kupujący zostanie poinformowany o dokładnych kosztach dostawy w trakcie składania zamówienia.
 4. Kupujący ma możliwość uiszczenia zapłaty:
 • Przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy: Santander 35 1910 1048 2110 5407 3214 0001
 • Poprzez system ratalny  BNP PARIBAS
 • Poprzez system płatności PAYU
 • Gotówką przy odbiorze towaru.

6. O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Kupujący  informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w §3 pkt.3 niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.


§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: Michał Surman „KLIMMAN”, ul. Lusińska 8, 30-698 Kraków.
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: Michał Surman „KLIMMAN”, ul. Lusińska 8, 30-698 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.
 2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Michał Surman „KLIMMAN”, ul. Lusińska 8, 30-698 Kraków, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.sklep.klimman.com.pl, co umożliwia Kupującemu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.
 3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
 4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827).
 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

-Adresat: Michał Surman „KLIMMAN”, ul. Lusińska 8, 30-698 Kraków

 

-Ja ……………………..……… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

 

 

sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………..…...

 

 

-Data zawarcia umowy ……………………. Data odbioru towaru …………….….…………

 

 

-Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………….

 

 

-Adres konsumenta ……………………………………………………………………………..

 

 

-Podpis konsumenta …………………………………………………..………………………..

 

 

-Data …………………….......………………………………………………………………….